Case study

Agencija za restituciju – ECM

Comtrade Sistem Integration je sarađivao sa Agencijom za restituciju na razvijanju i primeni rešenja za upravljanje predmetima i dokumentima, koje bi omogućilo bolju kontrolu i vidljivost dokumenata, bržu saradnju i unapređenje izveštavanja.

Izazovi

Sistem ručne obrade dokumenata jedan je od glavnih uzroka neefikasnosti u organizacijama. Agencija za restituciju je blagovremeno donela odluku o primeni sveobuhvatnog rešenja za upravljanje predmetima i dokumentima, kako bi poboljšala produktivnost i smanjila troškove papirologije. Pošta Srbije, kao primarni IT partner Agencije, tražila je od Comtrade SI da kreira i primeni rešenje za upravljanje predmetima i dokumentima, prilagođeno potrebama Agencije. Zbog specifične organizacione strukture i radnih procesa Agencije, brojni zahtevi su bili uzeti u obzir. Prvo, bilo je neophodno razviti rešenje za upravljanje predmetima u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, tako da rešenje nudi sve relevantne funkcionalnosti i opcije Sistema Upravljanja Dokumentima (DMS). Rešenje je takođe moralo biti integrisano sa aplikacijom za snimanje, skeniranje i čuvanje dokumenata, koju je za Agenciju razvila Pošta Srbije. Konačno, da bi brzo i lako razmenjivali informacije međusobno, svim zaposlenima u Agenciji, nezavisno od lokacije (Beograd, Kragujevac, Niš i Novi Sad), morao se obezbediti pristup aplikaciji.

Ključni ciljevi projekta su bili:

 • Uspostavljanje centralne baze podataka predmeta i dokumenata sa jedinstvenom tačkom ulaska
 • Obezbeđivanje efikasnijeg upravljanja predmetima i dokumentima
 • Omogućavanje rada sa predmetima i dokumentima uz ovlašćivanje svih relevantnih korisnika na osnovu uloga
 • Automatizacija i integracija međusobnih procesa sistema upravljanja predmetima Agencije i informacionog sistema Pošte Srbije
 • Kreiranje procesa u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
 • Brže i jednostavnije pretraživanje predmeta i dokumenata
 • Omogućavanje posebnih uslova za spajanje i razdvajanje predmeta
 • Obezbeđivanje dostupnosti i sigurnosti podataka
 • Smanjenje štampe i upotrebe papira elektronskom distribucijom dokumenata
 • Povećanje kvantiteta i kvaliteta izveštavanja
 • Obezbeđivanje dostupnosti aplikacije svim zaposlenima, na sve četiri lokacije

„Imali smo odličan radni odnos sa Comtrade System Integration. Oni su tačno razumeli šta nam treba i isporučili su rešenje za upravljanje predmetima i dokumentima prilagođeno našim poslovnim potrebama. “

Zoran Mišić
Zamenik direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Naše rešenje

Comtrade SI ponudio je svoje standardno rešenje za upravljanje predmetima, EasyDOC, sa opcijom prilagođavanja karakteristika u skladu sa potrebama Agencije.

Rešenje je uvedeno u četiri faze, što je zahtevalo blisku saradnju između Agencije za restituciju, Pošte Srbije i Comtrade SI:

 • Faza 1: analiza poslovnih procesa i IT okruženja Agencije,
 • Faza 2: konfiguracija hardvera i uvođenje aplikacije,
 • Faza 3: obuka korisnika i IT osoblja,
 • Faza 4: potpuna implementacija uz Comtrade SI smernice i podršku.

Kao rešenje zasnovano na DMS-u, EasyDOC je obuhvatio i sledeće karakteristike:

 • Skladište metapodataka i elektronskih dokumenata
 • Izrada verzija dokumenata i metapodataka
 • Pretraga i indeksiranje
 • Bezbednost i saradnja
 • Integracija sa drugim sistemima
 • Proces rada sa dokumentima
 • Distribucija dokumenata

Pored osnovnih DMS karakteristika, EasyDOC je pružio i sledeće funkcije upravljanja slučajevima:

 • Upravljanje i process rada sa predmetima
 • Interna i eksterna distribucija dokumenata
 • Klasifikacija predmeta
 • Administrativni postupci

EasyDOC takođe nudi klijentu niz naprednih funkcija, uključujući:

 • Ugrađeni klijent pošte (sa više prijemnika, kao i više slučajeva i dokumenata koji se šalju kao prilozi)
 • Arhitektura zasnovana na SOA-i koja omogućava integraciju Lite DMS rešenja sa drugim unutrašnjim ili spoljnim sistemima i rešenjima
 • Instalacija na klik obezbeđuje distribuirano proizvodno okruženje, koje omogućava jednostavnu i brzu podršku i administraciju
 • Spajanje i razdvajanje predmeta

Postignuti rezultati

Od uvođenja EasyDOC-a 2012. godine, Agencija je uspešno i u potpunosti usvojila ovo rešenje. Sada se svi slučajevi i dokumenti na kojima rade zaposleni, i koji se prikupljaju putem sistema Pošte Srbije, čuvaju i obrađuju u EasyDOC-u. Novi elektronski sistem omogućio je Agenciji da ostvari niz prednosti, uključujući poboljšanu produktivnost i efikasnost svog osoblja. Sada su zaposleni koji rade na predmetima u mogućnosti da pretražuju, upravljaju i preuzimaju dokumente mnogo brže i sa većom lakoćom. Ukupna vidljivost i dostupnost informacija su povećani, što omogućava zaposlenima da brže i sa većim samopouzdanjem obavljaju svoj posao. Od primene rešenja, više od 100.000 slučajeva i 1.500.000 dokumenata je uneto u sistem.

O Agenciji za restituciju

Agencija za restituciju osnovana je Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, radi vođenja postupaka i odlučivanja o zahtevima za vraćanje imovine, odnosno obeštećenja, pružanja stručne pomoći podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja, vođenja evidencije propisane zakonom, izveštavanja Vlade na godišnjem nivou. Sedište Agencije je u Beogradu, a područne jedinice se nalaze u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Agencija zapošljava više od 160 stručnjaka

Klijent:
 • Agencija za restituciju
Industrija:
 • Javni sektor
Izazovi:
 • Sistem za upravljanje dokumentima zasnovan na papirologiji
 • Nepostojanje integracije sa sistemima Pošte Srbije
 • Nedostatak kvalitetnog izveštavanja
 • Raštrkana radna snaga
Poslovne prednosti:
 • Poboljšana produktivnost i efikasnost
 • Automatizacija i kontrola procesa
 • Smanjeni troškova rada sa papirom
 • Napredno izveštavanje i analitika
Tehnologija:
 • Microsoft platforma
 • .Net Framework v4.0
 • Windows obrasci, VCF
 • SQL Server 2008 R2 sa Uslugama Izveštavanja