hero-c
Industrije

eProsveta

Jedinstveni informacioni sistem
u obrazovanju

eProsveta je rešenje sa kapacitetom da objedini sve postojeće aplikacije i učesnike iz domena obrazovanja u jedinstveni informacioni sistem, koji omogućuje da se podaci upisuju, čuvaju i dele između svih relevantnih učesnika, institucija i organizacija u oblasti prosvete, nauke i tehnološkog napretka.

Sistem obuhvata sve zainteresovane strane – počev od vrtića, osnovnih škola, srednjih škola i drugih institucija na lokalnom nivou, pa sve do fakulteta i okružnih i nacionalnih tela poput Ministarstva prosvete, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja ili Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Jedan registar, mnoštvo mogućnosti

Povezivanje ključnih tačaka u obrazovnom sistemu zemlje donosiocima odluka pruža znatno brži uvid u relevantne statističke podatke, koji im pomaže da odluče o daljim koracima u planiranju i raspoređivanju resursa. Ovaj proces im takođe olakšava donošenje strategija za proces reformisanja sistema obrazovanja i vaspitanja, te osavremenjivanje i digitalizaciju ove oblasti. Osim toga, formiranjem jedinstvenog registra sa ključnim informacijama institucije lako mogu zatražiti podatke koji su im potrebni: sistem se može integrisati sa raznovrsnim bazama, tako da uključi dostupne informacije o infrastrukturi, dužini studiranja, podatke o zaposlenosti i slično.

eprosveta-1

Fleksibilnost i modularnost

eProsveta koristi modularnu arhitekturu kako bi se postigle visoke performanse, ali i lakša implementacija i nadogradnja novih modula sistema. Na ovaj način je moguće lako promeniti ili unaprediti bilo koju komponentu, kako bi se dodala nova funkcionalnost ili rešenje koje bi bilo usaglašeno sa novim tehnologijama. Zahvaljujući ovoj fleksibilnosti, rešenje može dalje biti razvijano i integrisano sa raznim eGovernment programima, u zavisnosti od budućih potreba i prioriteta.

eprosveta-2

Ključne prednosti

  • Modernizacija i digitalizacija obrazovnog sistema
  • Efikasnije planiranje, upravljanje i raspodela resursa
  • Lakše nadgledanje aktivnosti na svim nivoima upravljanja
  • Efikasniji pregled relevantnih podataka
  • Unapređen proces donošenja odluka na osnovu pouzdanih informacija
  • Brže odluke o finansiranju
  • Lako deljenje informacija među školama relevantnim institucijama
  • Maksimalna automatizacija prenosa podataka
eprosveta-3

Ostale funkcionalnosti

eProsveta je projektovana tako da koristi jedinstvenu bazu podataka i vodi evidenciju svih pristupa i grešaka. Mehanizmom autentifikacije utvrđuje se da li korisnik ima pravo da pristupi sistemu ili nekim njegovim delovima. Rešenje koristi modul za generisanje dokumenata iz sistema i kreira izveštaje na osnovu predefinisanih obrazaca. eProsveta, kao sistem, dostupan je 24/7 tokom cele godine.

eprosveta-4

Za sve dodatne informacije o ovom rešenju, odgovore na pitanja ili zakazivanje konsultacija, naši eksperti su vam na raspolaganju!

Kontaktirajte nas