Use case

Churn predikcija

Definicija problema

Identifikovanju korisnika sa najvećom verovatnoćom napuštanja kompanije, ili prestanka korišćenja nekih njenih usluga, trebalo bi pristupiti preventivno kreiranjem relevantnih ponuda. Identifikovanje ovih korisnika potrebno je sprovesti u svakom korisničkom segmentu posebno: predikcija churn-a za postpaid korisnike, na primer, zahteva potpuno drugačiji pristup od istog procesa za biznis ili prepaid korisnike. Kako bi se iskoristili svi dostupni izvori podataka, potrebno je integrisati informacije, kao i izgraditi data lake arhitekturu na visokom nivou.

Prednosti

Smanjenje i održavanje stope churn-a pod kontrolom, ima za rezultat stabilniji poslovni prihod. Strategija zadržavanja je optimizovana, dok su strategije targetiranja korisnika usklađene sa najrelevantnijim ponudama.

Rešenje

Razvijen, i u potpunosti primenjen u korisničkom okruženju, algoritam za klasifikaciju predviđa verovatnoću realizacije određenog rizičnog događaja. Svi dostupni izvori podataka uključeni su u računicu, koristeći najnovije alate za integraciju. Različiti korisnički segmenti targetiraju se, u pravom trenutku, prilagođenim kampanjama, na osnovu kombinacije pretpostavke uzroka korisničkog nezadovoljstva sa procenom profitabilnosti.

Rezultati

  • Svaki korisnik u posmatranom segmentu dobija svoju ocenu verovatnoće.
  • Verovatnoća ponovnog pridruživanja/ponovnog korišćenja usluga predviđa se za svakog prepaid korisnika.
  • Definisani su pragovi za proaktivno targetiranje relevantnim kampanjama.
  • Integracija sa Content Management sistemima za automatizovano targetiranje i post-analizu.
  • Izdvajanje karakteristika koje dovode do velikog rizika odlaska za svakog korisnika ili segment.
  • Prilagođena komandna tabla sa svim relevantnim statistikama.